Calendario Coppa
Gironi: Round 2 Round 3
Turchia Coppa » Round 2
FT
Finita
'
17:00
FT (P)
Finita Rigore
'
15:00
FT (P)
Finita Rigore
'
19:30
FT
Finita
'
18:00
FT EX
Finita Supplementare
'
17:00
FT EX
Finita Supplementare
'
15:00
FT EX
Finita Supplementare
'
14:00
FT EX
Finita Supplementare
'
14:00
FT
Finita
'
14:00
FT (P)
Finita Rigore
'
14:00
FT (P)
Finita Rigore
'
14:00
FT
Finita
'
14:00
FT
Finita
'
14:00
FT EX
Finita Supplementare
'
14:00
FT
Finita
'
14:00
FT EX
Finita Supplementare
'
13:30
FT
Finita
'
13:30
FT (P)
Finita Rigore
'
13:30
FT (P)
Finita Rigore
'
13:30
FT
Finita
'
12:05
FT (P)
Finita Rigore
'
12:00
FT
Finita
'
19:30
FT (P)
Finita Rigore
'
14:00
FT (P)
Finita Rigore
'
14:00
FT (P)
Finita Rigore
'
13:30
FT
Finita
'
13:30
Turchia Coppa » Round 3
FT EX
Finita Supplementare
'
17:00
FT EX
Finita Supplementare
'
12:00
FT (P)
Finita Rigore
'
12:00
FT
Finita
'
18:00
FT
Finita
'
12:45
FT
Finita
'
12:00
FT (P)
Finita Rigore
'
12:00
FT (P)
Finita Rigore
'
10:55
FT
Finita
'
15:00
FT (P)
Finita Rigore
'
14:00
FT EX
Finita Supplementare
'
12:00
FT
Finita
'
12:00
FT EX
Finita Supplementare
'
12:00
FT
Finita
'
12:00
FT EX
Finita Supplementare
'
18:00
FT
Finita
'
12:00
FT
Finita
'
12:00
Calendario Coppa - Gruppo A
Turchia Coppa - Gruppo A » Round 1
FT
Finita
'
11:30
Turchia Coppa - Gruppo A » Round 2
FT
Finita
'
11:00
Turchia Coppa - Gruppo A » Round 3
FT
Finita
'
16:15
Turchia Coppa - Gruppo A » Round 4
Turchia Coppa - Gruppo A » Round 5
Turchia Coppa - Gruppo A » Round 6
FT
Finita
'
15:00
Calendario Coppa - Gruppo H
Turchia Coppa - Gruppo H » Round 1
FT
Finita
'
13:30
Turchia Coppa - Gruppo H » Round 2
FT
Finita
'
13:30
Turchia Coppa - Gruppo H » Round 3
FT
Finita
'
14:00
Turchia Coppa - Gruppo H » Round 4
FT
Finita
'
10:30
Turchia Coppa - Gruppo H » Round 5
FT
Finita
'
12:30
Turchia Coppa - Gruppo H » Round 6
FT
Finita
'
10:00
Calendario Coppa - Gruppo D
Turchia Coppa - Gruppo D » Round 1
Turchia Coppa - Gruppo D » Round 2
Turchia Coppa - Gruppo D » Round 3
Turchia Coppa - Gruppo D » Round 4
FT
Finita
'
15:30
Turchia Coppa - Gruppo D » Round 5
Turchia Coppa - Gruppo D » Round 6
Calendario Coppa - Gruppo B
Turchia Coppa - Gruppo B » Round 1
Turchia Coppa - Gruppo B » Round 2
Turchia Coppa - Gruppo B » Round 3
FT
Finita
'
19:30
Turchia Coppa - Gruppo B » Round 4
FT
Finita
'
19:30
Turchia Coppa - Gruppo B » Round 5
Turchia Coppa - Gruppo B » Round 6
Calendario Coppa - Gruppo E
Turchia Coppa - Gruppo E » Round 1
FT
Finita
'
19:30
Turchia Coppa - Gruppo E » Round 2
FT
Finita
'
14:30
Turchia Coppa - Gruppo E » Round 3
FT
Finita
'
19:00
Turchia Coppa - Gruppo E » Round 4
FT
Finita
'
19:30
Turchia Coppa - Gruppo E » Round 5
FT
Finita
'
19:30
Turchia Coppa - Gruppo E » Round 6
FT
Finita
'
12:30
Calendario Coppa - Gruppo G
Turchia Coppa - Gruppo G » Round 1
Turchia Coppa - Gruppo G » Round 2
Turchia Coppa - Gruppo G » Round 3
Turchia Coppa - Gruppo G » Round 4
Turchia Coppa - Gruppo G » Round 5
Turchia Coppa - Gruppo G » Round 6
Calendario Coppa - Gruppo C
Turchia Coppa - Gruppo C » Round 1
FT
Finita
'
17:00
FT
Finita
'
13:30
Turchia Coppa - Gruppo C » Round 2
FT
Finita
'
13:15
FT
Finita
'
11:00
Turchia Coppa - Gruppo C » Round 3
FT
Finita
'
17:45
FT
Finita
'
12:00
Turchia Coppa - Gruppo C » Round 4
FT
Finita
'
14:30
FT
Finita
'
15:30
Turchia Coppa - Gruppo C » Round 5
FT
Finita
'
12:00
FT
Finita
'
15:00
Turchia Coppa - Gruppo C » Round 6
FT
Finita
'
17:00
FT
Finita
'
15:00
Calendario Coppa - Gruppo F
Turchia Coppa - Gruppo F » Round 1
FT
Finita
'
12:45
Turchia Coppa - Gruppo F » Round 2
FT
Finita
'
19:30
Turchia Coppa - Gruppo F » Round 3
FT
Finita
'
12:00
Turchia Coppa - Gruppo F » Round 4
FT
Finita
'
14:15
Turchia Coppa - Gruppo F » Round 5
FT
Finita
'
19:30
Turchia Coppa - Gruppo F » Round 6
FT
Finita
'
19:30
Calendario Turkey Cup 1-Cup Final Stage
Turchia Turkey Cup 1-Cup Final Stage » 1/8
FT
Finita
'
18:00
FT
Finita
'
12:30
FT
Finita
'
19:45
FT
Finita
'
17:00
FT (P)
Finita Rigore
'
15:00
FT EX
Finita Supplementare
'
13:00
FT EX
Finita Supplementare
'
19:30
Turchia Turkey Cup 1-Cup Final Stage » quarterfinal
FT
Finita
'
18:45
FT (P)
Finita Rigore
'
17:00
FT
Finita
'
18:45
FT
Finita
'
18:30
FT
Finita
'
19:30
Turchia Turkey Cup 1-Cup Final Stage » semifinal
FT
Finita
'
19:30
FT
Finita
'
19:30
FT
Finita
'
19:30
FT
Finita
'
19:35
Turchia Turkey Cup 1-Cup Final Stage » final
FT
Finita
'
19:30